Quy định về đăng chào bán

30/10/2016

Để giới thiệu  chào bán các CN/TB trên Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân điền vào phiếu  “Đăng ký tham gia Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh“ hoặc đăng ký trực tiếp trên Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh. Là Thành viên chính thức, các Thành viên sẽ được cấp một tài khoản trực tuyến trên Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh và sẽ được hướng dẫn để:
 »   Tự đưa thông tin chào hàng, giới thiệu về CN/TB của doanh nghiệp trên Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh.
»   Tự đưa thông tin giới thiệu về doanh nghiệp trên Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh.
»   Khi có khách hàng quan tâm đến các sản phẩm, thông tin đặt hàng sẽ được các thành viên trực tiếp giao dịch với nhau hoặc thông qua Ban Quản trị Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Quảng Ninh chuyển đến thành viên.
 
Các bài viết khác