Văn bản pháp quy Có tổng số 423 văn bản
Số văn bản Nội dung văn bản Ngày văn bản File
83/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 156/2018/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LÂM NGHIỆP 15/07/2020
02/CT-TTg VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÁC CẤP 23/01/2019
01/2019/QĐ-TTg BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2030 05/01/2019
18/2018/TT-BTTTT Thông tư 18/2018/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 46/2016/TT-BTTTT quy định về Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 20/12/2018
1431/QĐ-TTg Về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 26/10/2018
1285/QĐ-TTg Về phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành 01/10/2018
1705/QĐ-BTTTT Về hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 23/10/2018
70/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 70/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN ĐƯỢC HÌNH THÀNH THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 15/05/2018
1872/QĐ-BTTTT QUYẾT ĐỊNH Công bố Định mức kinh tế-kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở 14/11/2018
2813/QĐ-BKHCN QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: " Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" 27/09/2018