Đăng chào bán - tìm mua

25/10/2016

1. Đăng chào bán sản phẩm, dịch vụ, phần mềm công nghệ
Bước 1: Lựa chọn đăng chào bán từ thanh công cụ
 

Hoặc từ trang quản trị thành viên
 

Bước 2: Mô tả về sản phẩm, dịch vụ, phần mềm công nghệ
 

Bước 3: Điền thông tin chỉ dẫn giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm, lọc và lựa chọn sản phẩm
 

Sau khi thành viên đăng thông tin, ban quản trị sẽ kiểm tra và xét duyệt chào bán trong thời gian sớm nhất. Chào bán sau khi được kiểm duyệt sẽ được hiển thị tại trang "Chào bán"

2. Đăng tìm mua sản phẩm, dịch vụ, phần mềm công nghệ
Bước 1: Lựa chọn đăng tìm mua từ thanh công cụ
 

Hoặc từ trang quản trị thành viên
 

Bước 2: Mô tả thông tin yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ, phần mềm công nghệ cần tìm mua
 


Bước 3: Điền thông tin chỉ dẫn giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm, lọc và lựa chọn sản phẩm
 

Sau khi thành viên đăng thông tin, ban quản trị sẽ kiểm tra và xét duyệt tìm mua trong thời gian sớm nhất. Tìm mua sau khi được kiểm duyệt sẽ được hiển thị tại trang "Tìm mua"